پونه با خواص و مضرات آن

بهزاد جای باشیبهزاد جای باشی
2,134 بازدید
انواع پونه با خواص و مضرات آن

در این محتوا شما میتوانید راجع به پونه با خواص و مضرات آن علاوه بر آن ماهیت،محل رویش،مقدار مصرف و…بدانید.همچین شما می توانید مقالات بیشتری را در  وبلاگ کامجوطب مطالعه کنید.

پونه با خواص و مضرات آن

پونه

نام فارسی: پونه

نام اردو: پودینه

نام انگلیسی: Wild Mint

نام علمی: Mentha Longifolia

نام های دیگر : پونه دشتی

 ماهیت پونه:

  پونه گیاهی چندساله است که گونه های بسیار متنوعی دارد ؛ ولی سه گونه اش معروف تر است : پونه دشتی ، مشهور به پونه ، پونه کوهی و پونه نهری . بهترین پونه در هر گونه ، آن است که تازه و معطر باشد .

ارتفاع گیاه پونه به هشتاد سانتی متر می رسد و از سبزی های خوردنی به شمار می آید . ساقه های گیاه پونه ، نسبتا ضخیم و کمی کرک دارند و سطح مقطع آنها مربعی شکل است . برگ های پونه ، کشیده ، تقریبا بیضی شکل و نوک دارند و کناره شان دندانه دار است .

این برگ ها ، بدون دمبرگ و به صورت متقابل رشد می کنند . رگبرگ های آن نیز به صورت فرورفتگی هایی کاملا مشخص اند . برگ های گیاه پونه ، رایحه ای تند و خوش ، وطعمی نسبت تلخ دارند . گلهای گیاه پونه ، کمی کشیده ، بسیار کوچک و صورتی مایل به سفیدند و به صورت سنبله ای ، انتهای ساقه ها می رویند . هریک از این گل ها ، چهار لبه کوچک وتقريبا زبانهای شکل دارند .

 تشابه و تقلب 

 برگ های پونه به برگ های پونه نهری و نعناع شباهت دارد .

 محل رویش پونه

ایران در استان های مازندران ، گیلان ، گرگان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، ایلام ، همدان ، مرکزی ، لرستان ، چهارمحال و بختیاری ، کهکیلویه و بویراحمد ، تهران ، سمنان ، اصفهان ، یزد ، فارس ، کرمان ، خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان ، خراسان و سیستان و بلوچستان .

 اجزای مورد استفاده و مشتقات 

ساقه های نازک ، برگ ، د روغن برگ و عرق برگ .  

 طبیعت

 در اول درجه سوم گرم و خشک .

نفع خاص

تحلیل ریاح وادرار بول .

 افعال و خواص پونه

 پونه ، معرق ، مدر حیض و ملطف قوی سر است

و افعال و خواصی قوی تر از پونه نهری دارد .

پونه ، منقی فضولات سینه و معده و مخرج مشيمه است ؛ همچنین کزاز ، سوزش سینه و معده ، سکسکه ،تهوع ، استسقاء ، یرقان ، اسهال سوداوی و گزیدگی حیوانات و حشرات سمی را بهبود می بخشد .

استشمام رایحه پونه برای غشی بسیار نافع است .

فرزجه پونه ، باعث اخراج جنین می شود .

سنون سوخته پونه ، لثه را تقویت میکند .

نطول آب پونه برای حکه ، ریاح رحم و رفع سفتی رحم مفید است .

مقدار مصرف پونه

تا دو درهم .

مضرات پونه 

 امعاء ، زنان باردار

 مصلحات وتدابير 

 کتیرا 

 بدل 

نصف وزن آن پونه نهری 

 

نام فارسی: پونه کوهی

نام علمی: Mentha Longifolia var. Typhoides

 

ماهیت پونه کوهی

پونه کوهی

 ارتفاع گیاه پونه کوهی به شصت صت سانتی متر می رسد . ساقه های آن ، کرکدار و نسبتا ضخیم اند و سطح مقطع شان مربعی شکل و گاه دایره ای شکل است . برگ های گیاه پونه کوهی ، تقریبا بادامی شکل ، کمی کشیده ، کرکدار و نوک دارند و کناره آنها دندانه دار است ؛ این برگ ها بدون دمبرگ و به صورت متقابل رشد می کنند .

پونه کوهی ، رایحه ای تند و معطر دارد و طعم آن بسیار تند است . گلهای گیاه پونه کوهی ، بسیار کوچک ، کمی کشیده و صورتی رنگ هستند و به صورت سنبله ای در انتهای ساقه ها می رویند. هر گل چهار لبه کوچک و زبانه ای شکل دارد.

محل رویش پونه کوهی

ایران در استان های کرمانشاه، همدان، مرکزی ، لرستان ، قم ، اصفهان ، فارس و کرمان .

 اجزای مورد استفاده و مشتقات 

 ساقه های نازک و برگ .

 طبیعت 

 در آخردرجه سوم گرم و در وسط درجه سوم خشک .

نفع خاص 

 تقویت معده و کبد .

 افعال و خواص پونه کوهی

 مشهی ، مدر بول ، مدر حیض ، مفتت سنگ ، منفث بلغم ، مسهل سودا و ترياق سموم ادویه است و افعال و خواصی قوی تر از پونه دارد .

پونه کوهی ، رطوبات غلیظ سینه ، ریه و رحم را خارج میکند و کزاز ، قولنج ، غشی ، اضطراب ، درد پهلو ، سکسکه ، یرقان ، تب ولرز ، جوشها و لکه های پوستی ، گزیدگی حشرات سمی و دل درد را بهبود می بخشد .

خوردن سفوف پونه کوهی ، از انجماد خون جلوگیری می کند .

دمنوش آن ، برای داء الفيل نافع است .

خوردن پونه کوهی به همراه عسل ، معرق است و خوردن آن به همراه انجير ، اخلاط غليظ ولزج را دفع می کند

خوردن ترکیب یک دانگ پونه کوهی ، یک دانگ سقمونیا ، یک درهم کتیرا و ده درهم خميره بنفشه ، با آب گرم ، قولنج را رفع می کند .

فرزجه یک دانگ پونه کوهی با دهن بلسان ، برای درد رحم بسیار مفید است .

نطول آب دم کرده پونه کوهی ، جرب ، ریاح رحم و سفتی آن را بهبود می بخشد .

ضماد پونه کوهی برای عرق النساء مفید است ؛ همچنین ضماد آن با سرکه ، به تحلیل اورام بلغمی کمک می کند .

ضماد سفوف پونه کوهی به همراه آب برای ریزش مو مفید است .

 مقدار مصرف پونه کوهی

 به تنهایی یک مثقال ، برای استفاده در غذا دو مثقال . مضرات پونه کوهی

 مقعد ؛ زنان باردار ، زیاده روی در خوردن پونه کوهی باعث ادرار خونی می شود .

 مصلحات و تدابیر 

سرکه برای مقعد ؛ رب مورد و آرد بلوط برای ادرار خونی

بدل 

آویشن 

نام فارسی : پونه آبی

 نام انگلیسی: Water Mint

 نام علمی: Mentha Aquatica

نام های دیگر : گُل پونه

ماهیت پونه آبی

پونه آبی

 ارتفاع گیاه پونه نهری به شصت سانتی متر می رسد . ساقه گیاه پونه نهری ، کرک دار ، نسبتا ضخیم ، و سطح مقطع آن مربعی شکل و گاه دایره ای شکل است . ساقه های مسن ترآن ، قهوه ای مایل به قرمزند . برگ های پونه نهری ، کمی کشیده ، تقریبا بادامی شکل و گاه مایل به قلبی شکل و نوک دارند و کناره شان دندانه دار است .

این برگ ها بدون دمبرگ و به صورت متقابل می رویند . برگ های پونه نهری ، خوش رایحه و تندمزه هستند . گلهای گیاه پونه نهری ، بسیار کوچک ، کمی کشیده و صورتی مایل به سفیدند که به صورت سنبله هایی کروی شکل ، بالای گیاه و در محل اتصال برگ و ساقه ، انتهای ساقه ها می رویند . هر گل ، چهار لبه کوچک و تقریبا زبانهای شکل دارد .

 تشابه و تقلب 

 برگ های پونه نهری به برگ های پونه وا نعناع شباهت دارد .

محل رویش پونه آبی

 آذربایجان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترکیه ، و ایران در استان های مازندران ، گیلان و گرگان .

 اجزای مورد استفاده و مشتقات 

ساقه های نازک ، برگ ، روغن برگ و عرق برگ .

طبیعت 

در آخر درجه دوم گرم و خشک .

نفع خاص 

 ادرار بول و رفع جذام 

 افعال و خواص پونه نهري

  • محلل ریاح ، مشهي و مدر حیض است .
  • دمنوش پونه نهری ، به وضع حمل کمک می کند و برای نفس انتصاب ، داء الفيل ، تب بلغمی ، تب سوداوی ، دل درد ، تهوع و قي نافع است .
  • نوشیدن دمنوش پونه نهری ، چهار روز و شب پیش از شروع عادت ماهانه ، به باز کردن خون حیض بسیار کمک می کند .
  • خوردن عصاره تازه پونه نهری به همراه جرم آن و عسل ، مدر بول و معرق است .
  • خوردن پونه نهری به همراه سکنجبین ، تهوع ، قي صفراوی و سکسکه را بهبود می بخشد .
  • قطور آب نیمه گرم پونه نهری ، برای رفع کری مفید است .
  • فرزجه پونه نهری به باز کردن خون حیض کمک میکند .
  • ضماد پونه نهری خشک شده در محل گزیدگی حیوانات و حشرات موذی ، باعث جذب سم آن می شود .
  • نطول آب جوشانده پونه نهری ، زردی یرقان را رفع میکند ؛ همچنین نطول محلول آب جوشانده آن با عسل و نمک ، برای گرم معده و کرم کدو مفید است .

 مقدار مصرف پونه آبی

 یک درهم 

مضرات پونه آبی

کلیه،  زیاده روی در خوردن پونه نهری باعث ضعف نیروی جنسی می شود .

 مصلحات وتدابير 

کتیرا

 بدل 

نعناع 

 

پایان/

5/5 - (2 امتیاز)
دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10+ محصولات
+100 سفارشات تکمیل شده
+300 کاربران
87+ مطالب وبلاگ

کامجوطب کوشا در یک جمله

کامجو طب کوشا را بعنوان یک شرکت تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی نوین و پزشکی سنتی بنا نهادیم تا قدمی بزرگ در این راه برداشته باشیم ….

نماد ها

logo-samandehi
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت